PIL ผู้ให้บริการด้านการเดินทางและการขนส่ง

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด เป็นบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 29 ธันวาคม 2529 ให้บริการรถเช่าระยะยาว พร้อมบริการเสริม ตลอดอายุสัญญา เหมาะสำหรับลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกประเภทและทุกขนาดธุรกิจ โดยมุ่งมั่นคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการเป็นหัวใจสำคัญ

จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปีกับงานบริการ ทางบริษัทฯ ยืนยันที่จะพัฒนามาตรฐานในด้านต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าสูงสุด

 • การริเริ่มบริการใหม่ๆ เพื่อรองรับธุรกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 • การวิเคราะห์และนำเสนอเงื่อนไขการเช่าให้ตอบโจทย์ความต้องการหรือการใช้งานของลูกค้า
 • การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการจัดการภายในของแต่ละฝ่ายควบคู่ไปกับงานบริการลูกค้าเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง
 • การพัฒนาบุคลากรที่พร้อมให้คำแนะนำ ประสานงานและช่วยเหลือในทุกๆ ปัญหาตลอดการใช้งาน
 • การเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ศูนย์บริการมาตรฐานต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการนำรถเข้ารับบริการ
 • การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็วสำหรับทุกกรณี

 

ISO 9001:2008

ถือเป็นหนึ่งในหลักประกันด้านคุณภาพ ของพรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง ชึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ด้านการบริการ จาก AJA Registrars เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2546


ทำไมถึงต้องใช้บริการรถเช่าระยะยาว?

1. ตัดค่าใช้จ่ายการลงทุนเงินดาวน์
2. มั่นใจควบคุมค่าใช้จ่ายได้ 100%
3. อนุมัติวงเงินสัญญาเช่าได้ง่าย
4. ค่าใช้จ่ายใช้หักภาษีได้
5. มั่นใจในคุณภาพและการซ่อมบำรุงโดยศูนย์บริการ
6. ประกันภัยชั้น 1 ครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ
7. หมดปัญหาเรื่องราคาค่าซาก และการจัดการขายทรัพย์สิน
8. มีรถทดแทนตลอดเวลา

 


Premier Vision

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ปรัชญา

PIL องค์กรมากด้วยประสบการณ์ธุรกิจรถเช่าและบริการการเดินทางขนส่งรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมบริการการเดินทางคมนาคมขนส่ง ที่สร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อองค์กร สังคม และ พนักงานตามแนวความคิด ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

 • ให้บริการที่มีคุณภาพ ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
 • ผสมผสานความรู้ภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนองค์กรเกี่ยวข้องเพื่อสร้างนวัตกรรมการเดินทางให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียโดยไม่จำเป็น
 • ดำเนินงานภายใต้คุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อธุรกิจและสังคมยั่งยืนต่อไป

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เราดำเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะต้องประสบความสำเร็จ บนความยั่งยืนร่วมกันของ สังคม องค์กรและพนักงาน เพราะสามสิ่งนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การดำเนินธุรกิจของเราจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้งสังคมของเรา ดังคำกล่าวที่ว่า

"ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน"

ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา ที่จะเป็นกลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน

เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ให้บริการ
รถเช่า ระยะยาวพร้อมบริการเสริม ตลอดอายุสัญญา สำหรับลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกประเภท และทุกขนาดธุรกิจ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญากลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้ ดังนี้

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับ
  หรือให้การสนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง
  หรือผู้รับจ้างช่วง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจน มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และ
  การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 2. มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า
  คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้
  การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
 3. บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง หรือสุ่มเสี่ยงต่อ
  การทุจริตและคอร์รัปชั่นและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ
  และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ
  หรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
 5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่
  ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
 6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
 7. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
 8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
คู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


ข้อมูลนักลงทุนและรายงานประจำปี


http://www.pe.premier.co.th/ir

ประกันภัยระดับมาตรฐาน

เกี่ยวกับบริษัทพรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด

บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่เป็นผู้นำด้านการบริการ ประกันภัย และเป็นผู้ให้บริการงานประกันภัย อย่างเป็น ทางการ ของ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด ปัจจุบันมีพันธมิตรบริษัทประกันภัย ชั้นนำกว่า 20 บริษัท พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยดูแลให้คำปรึกษา และให้บริการประกันภัยแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนบริการส่วนบุคคลทุกรูปแบบ

และด้วยคุณภาพแห่งการประกันภัย เราจึงใส่ใจในทุกบริการด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยา โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์และความสะดวก สบายที่ท่านจะได้รับเป็นหลัก

รูปแบบการบริการประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันภัยอยู่อาศัย
 • ประกันภัยสำนักงาน
 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด